Onderwijscentrum Brussel ondersteunt Brusselse scholen

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt Nederlandstalige scholen, leerkrachten en onderwijspartners in Brussel om de leer- en ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te vergroten.
logo Onderwijscentrum Brussel

Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit de nodige competenties verwerven om hun plaats te vinden in de maatschappij van de 21ste eeuw. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vindt in het Onderwijscentrum Brussel (OCB) een deskundige partner om aan deze gezamenlijke missie te werken.

Extra ondersteuning voor Brusselse scholen

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt en organiseert opleiding voor de Nederlandstalige scholen in Brussel, de brede scholen en de VGC-speelpleinen. Het OCB helpt leerkrachten in Brussel om sterke stadsleerkrachten te worden en heeft hierbij aandacht voor grootstedelijke thema's zoals:

 • taal en meertaligheid;
 • ouder- en buurtbetrokkenheid;
 • spel en spelen;
 • omgaan met diversiteit en armoede;
 • brede school en breed leren;
 • milieueducatie;
 • ICT & mediawijsheid;
 • transities;
 • aanvangsbegeleiding;
 • kleuterparticipatie.

Het Onderwijscentrum benadrukt daarbij het belang van een gezonde schoolomgeving waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich goed en betrokken voelen.

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen gratis gebruikmaken van de dienstverlening van het Onderwijscentrum. Het centrum biedt een extra ondersteuning die afgestemd is op en complementair aan de reguliere begeleiding. Zo heeft het OCB al meer dan 10 jaar expertise op het vlak van urban education: onderwijs in een grootstedelijke context.

Het Onderwijscentrum Brussel werkt samen verschillende partners zoals het Huis van het Nederlands, Brusselleer, de Brusselse lerarenopleidingen,...

Welke ondersteuning biedt het Onderwijscentrum Brussel?

 • Voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs(gewoon en buitengewoon)
  • Ondersteuning op maat: een ondersteuner begeleidt de school een schooljaar lang via een coachingstraject. De school moet daarvoor eerst een ondersteuningsvraag indienen.
  • Open aanbod: schoolteams nemen deel aan vormingen, werkgroepen, intervisie ... die aansluiten bij de thema’s die het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt
  • Projecten voor leerlingen en ouders: Zomerschool, Lenteschool, Speelpleinondersteuning, Tienerschool, BRUZZKet en KLIK, ... 
 • Voor alle types onderwijs
  • Onderwijsbibliotheek: ontlenen van leermiddelen en documentatie voor een kwaliteitsvolle onderwijspraktijk: methodes, literatuur, ondersteunende materialen ... U krijgt er bovendien de nodige uitleg en begeleiding.

Alle informatie vindt u op de website van het OCB: www.onderwijscentrumbrussel.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs