1.200 laptops voor het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel

Nu de lessen op school door de corona-epidemie opgeschort zijn, staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Het is voor leerkrachten geen eenvoudige opgave om, vanop afstand, er voor te zorgen dat alle leerlingen de leerstof kunnen verwerken en de leerdoelen of eindtermen kunnen behalen. Het afstandsonderwijs kan daarom alleen succesvol zijn als alle leerlingen een computer en een internetverbinding ter beschikking hebben. Wie deze middelen niet heeft, loopt het risico om achterop te raken.
Meisje met laptop en schrift

De VGC heeft daarom een samenwerkingsakkoord afgesloten met de vzw DigitalForYouth.be, die laptops inzamelt bij bedrijven, instellingen en organisaties en ze opnieuw bruikbaar maakt. Minimum 1.200 van deze gerefurbishte laptops zijn bestemd voor de meest kwetsbare leerlingen en scholieren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De VGC maakt 120.000 euro vrij voor het project.

Afhankelijk van het onderwijsniveau vragen scholen de laptops voor hun leerlingen aan bij het schoolbestuur of de koepel van de school.

Basisonderwijs

De verdeling van de laptops voor de derde graad van het lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs gebeurt via de schoolbesturen. De VGC laat aan de schoolbesturen weten op hoeveel laptops elke school recht heeft op basis van de leerlingenaantallen en de onderwijs kansarmoede-indicatoren. De schoolbesturen geven aan of ze beroep willen doen op deze laptops. Scholen nemen contact op met hun schoolbestuur voor praktische afspraken.

Secundair onderwijs

Scholen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs vragen de laptops voor leerlingen aan via hun koepel.
De aanvraagprocedure staat op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Opgelet: alle laptops zijn ondertussen verdeeld. Wij wensen alle scholen veel succes met de laptops.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Lager onderwijs