Vrije basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat feestelijk geopend

Vandaag werd de gerenoveerde Vrije basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat in Brussel feestelijk geopend. Deze renovatie gaat gepaard met een fikse uitbreiding van de capaciteit.

De VGC zet volop in op capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs, om de grote vraag van ouders die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs willen sturen, te kunnen bijbenen.

Dankzij de opening van deze gerenoveerde basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat, realiseren we een capaciteitsuitbreiding van 233 plaatsen tot een totaal van 435 in de kleuter- en de basisschool samen. Er komen 98 extra plaatsen in de kleuterklassen en 135 extra plaatsen in het lager onderwijs.

De vzw Sint-Jorisbasisschool was één van de eerste schoolbesturen die, ondertussen al 13 jaar geleden, inspanningen heeft geleverd om de vraag naar meer plaatsen op de school tegemoet te komen. De basisschool Sint-Joris werd opgesplitst in twee vestigingen: vestigingsplaats ‘Cellebroers’ zou ingericht worden als kleuterschool en de nieuwe vestigingsplaats ‘Nieuwland’ als lagere school. Voor beide sites werden grote renovatiedossiers opgesteld.

De werken op de Cellebroers zijn in 2014 van start gegaan met de eerste fase, de renovatie van de kleuterklassen. In de zomer van 2018 ging de tweede fase van start met de afbraak van de turnzaal/refter. Nadien volgden verdere renovatiewerken en de nieuwbouw van een turnzaal, refter en extra klaslokalen.

Op 18 november 2018 ondergingen de werkzaamheden een zware tegenslag, toen op de site een deel van de oude stadsomwalling instortte. Geconfronteerd met deze situatie, die de draagkracht van het schoolbestuur te boven ging, wendde het schoolbestuur zich tot de VGC. Via een lastgevingsovereenkomst verkreeg de VGC het mandaat om alle taken van het bouwheerschap in de lopende bouw- en renovatiedossiers van de basisschool Sint-Joris over te nemen, dus ook voor de site Nieuwland. Binnen dit mandaat voerde de VGC op de site Sint-Joris Cellebroers aanpassings- en geschiktmakingswerken uit in functie van een veilige en comfortabele omgeving voor de kleuter- en lagere school.

Na de meest kritische en de dringendste interventies werd de overeenkomst, wat de Cellebroerssite betreft, in onderling overleg beëindigd. Het schoolbestuur, intussen de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten in plaats van de vzw Sint-Jorisbasisschool, voerde zelf verdere geschiktmakings- en renovatiewerken uit op de site in functie van comfortverhoging en in functie van de overgang van een site voor kleuteronderwijs naar een site voor kleuter- en lager onderwijs.

Maar ook deze laatste periode verliep niet zonder slag of stoot. Begin 2021 zijn de leerlingen nog met spoed verhuisd naar het Martelarenplein na de vaststelling van scheuren in de muren. Gelukkig geraakte dit opgelost dankzij de nodige stabiliteitswerken.

Als slotstuk van de renovatiewerken heeft het schoolbestuur de speelplaats heraangelegd met hulp van het BuitenSpel-project van de VGC. Zo kon de school meerdere zones ontwikkelen waarin actief spel, fantasie en rust mogelijk zijn met aandacht voor de nodige vergroening.

De VGC heeft in totaal 2,64 miljoen euro geïnvesteerd in de werken, waarvan 350.000 euro voor de stabilisering van de muur. Binnen het BuitenSpel-project kende de VGC een bijkomende subsidie van 100.000 euro toe. Ook de Vlaamse Gemeenschap investeerde 650.000 euro en de inrichtende macht droeg bij voor 540.000 euro.