Subsidie voor opvang op school tijdens de paasvakantie

Publicatiedatum: 
26 maart 2020
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt alle scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel die tijdens de paasvakantie de opvang van hun leerlingen op school blijven garanderen. Zo kunnen kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen actief zijn, leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en kinderen in een kwetsbare thuissituatie elke werkdag tussen 8u en 16u30 gratis opgevangen worden.
N-logo aan gevel

In het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon basis – en secundair onderwijs gebeuren de inschrijvingen lokaal, dus op en door de school. In sommige basisscholen wordt de opvang in de paasvakantie georganiseerd door een IBO op de schoollocatie. Dat beschouwen we ook als een ‘contactbubbel’. Om deze niet te doorbreken, kan deze opvang op de scholen blijven doorgaan tijdens de paasvakantie. Ook wanneer de opvang van een basisschool georganiseerd wordt door een IBO op een andere locatie dan de school, kan deze IBO ingeschakeld worden om de opvang te organiseren op de locatie van de school. Het inschrijfgeld dat ouders betaalden, zal worden terugbetaald om financiële gelijkberechtiging tussen beide opvangsystemen te bekomen. De VGC voorziet in een voldoende subsidiëring om de gederfde ouderbijdragen te compenseren.

De VGC doet een warme oproep aan de secundaire scholen om ook tijdens de paasvakantie opvang te voorzien voor die leerlingen die behoren tot de doelgroepen. Zij zal de scholen daarbij ook financieel ondersteunen.

Voor ouders met kinderen in het gewoon secundair onderwijs, waarvoor opvang noodzakelijk is, organiseert de VGC tijdens deze vakantieperiode een meldpunt. Daar kunnen zij terecht met hun specifieke opvangvragen. Er wordt in dat geval gezocht naar een oplossing op maat. Het meldpunt is te bereiken via 02 563 03 45 of covid19opvangopschool@vgc.be

De VGC voorziet volgende omkaderingsnormen:

  • Voor 1 leerling: 1 begeleider
  • Voor 2 t.e.m. 8 leerlingen: 2 begeleiders
  • Voor 9 en meer leerlingen: 3 begeleiders

De school staat in voor de selectie en aanstelling van de begeleiders, waarbij in eerste instantie de voorkeur gaat naar leerkrachten van de school en in tweede instantie naar opvangpersoneel dat op de school werkt en pedagogisch geschoold is. Wanneer er geen leerkrachten of opvangpersoneel beschikbaar is, én er op vraag van ouders toch opvang moet georganiseerd worden, kunnen externe animatoren worden ingeschakeld. Om de ‘contactbubbel’ daar niet teveel te verstoren, worden deze aangesteld op weekbasis.

Scholen kunnen tijdens de paasopvang inhoudelijke ondersteuning vragen aan het Onderwijscentrum Brussel. De onderwijsondersteuners van het OCB gaan aan de slag om activiteiten uit te werken die helpen de vrije tijd van de leerlingen op een leuke manier in te invullen.

Scholen die opvang organiseren die beantwoordt aan de voorwaarden, kunnen per dag een bedrag van 100 euro per ingezette begeleider bekomen. Deze subsidie wordt ingezet om de begeleiders te vergoeden.
De aanvraag en verslaggeving verloopt vanaf maandag 30 maart via het subsidieloket.

Bijhorende documenten