Projectoproep ‘BeTalky’ ter bevordering van de meertaligheid in Brussel

Publicatiedatum: 
20 november 2020
De Brusselse regering lanceert de projectoproep ‘BeTalky’. De oproep is gericht aan alle organisaties in Brussel die op het vlak van meertaligheid een maatschappelijke meerwaarde realiseren in onder meer onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport en welzijn. De projecten hebben alle Brusselaars als doelgroep.
Be Talky

De taaldiversiteit in Brussel biedt heel wat kansen en uitdagingen.  Taal is het instrument bij uitstek om te communiceren. Taal bevordert waardevolle verbindingen en stimuleert contacten. Talenkennis maakt mensen rijk en nieuwsgierig. Gebrekkige meertaligheid daarentegen zorgt voor (te) hoge drempels tot de arbeidsmarkt en (sociaal) isolement.

Ontmoeting en dialoog

Bij de selectiecriteria is belangrijk dat de initiatieven de ontmoeting en de dialoog tussen Brusselaars die verschillende (thuis)talen spreken, bevorderen, dat er wordt samengewerkt tussen Nederlandstalige en Franstalige organisaties, dat er samenwerkingsverbanden worden opgezet en er aandacht is voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Er moeten minstens twee talen aan bod komen waarvan tenminste één het Nederlands, Frans of het Engels is.

Inspiratiedag

Na afloop van de projecten wordt er een inspiratiedag, netwerkdag of terugkoppelingsmoment georganiseerd waarbij de mensen die aan de gesubsidieerde projecten hebben deelgenomen, getuigen over hun ervaringen die ze hebben opgedaan.

Praktisch

Per project kan men een eenmalige subsidie van 30.000 euro aanvragen. In totaal is er in de begroting 200.000 euro voorzien.

Het volledige projectvoorstel moet uiterlijk op 20 januari 2021 ingediend worden via talk@betalky.brussels

Alle informatie over de projectoproep kan je terugvinden op de website www.betalky.brussels.