De VGC ondersteunt scholen met bijkomende hulp voor opvang voor leerlingen Nederlandstalige basisscholen in Brussel

Publicatiedatum: 
15 mei 2020
Met de geleidelijke opstart van onderwijs op school, wordt vanaf maandag 18 mei de opvang voor leerlingen gevoelig uitgebreid. Aangezien dit een uitdagende opdracht is voor de scholen, biedt de VGC zowel financiële als infrastructurele ondersteuning.
Spelend kind

Tijdens de schooluren vangen de scholen ook kinderen op voor wie opvang nodig is omdat hun ouders buitenshuis moeten gaan werken, omdat ze in een gezin met een kwetsbare thuissituatie opgroeien of omdat ervoor hen geen andere opvangoplossing is. Zoals in de rest van het land vormen de groeiende vraag naar opvang, de veiligheidsmaatregelen en de heropstart van het onderwijs op school naast afstandsonderwijs, een grote uitdaging voor de Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Het schoolteam staat vanaf dan in voor zowel het lesgeven als de opvang, allebei binnen strikte veiligheidsregels.

Daardoor komen basisscholen soms handen en plaats tekort. Om die reden nam de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de regierol op. Met de onderwijsnetten (het GO!, het gemeentelijk en het vrije net) werkte de VGC als coördinator een plan uit om de nood aan opvang van kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs te lenigen.

De organisatie van de opvang zal daarbij getrapt verlopen: in eerste instantie wordt de opvang door de scholen zelf georganiseerd, met maximale inzet van het beschikbare personeel en de beschikbare infrastructuur in het brede onderwijsveld. Als een school vreest dat ze, ondanks deze middelen, geen voldoende opvang op school kan verzekeren, wordt de buitenschoolse opvang als prioritaire partner aangesproken. Indien er dan nog nood is aan bijkomende opvangplaatsen, worden andere externe partners ingeschakeld om capaciteit bij te creëren.

Voor deze externe partners voorziet de VGC een financiële vergoeding om de opvang te waarborgen van schoolkinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen, maar tijdens de schooluren wel opvang nodig hebben.

De opvang is kosteloos en gaat elke dag door tijdens de lesuren.

Een subsidie kan u aanvragen in de loop van volgende week via het subsidieloket. U kan het subsidiereglement hier lezen.

De VGC kan eveneens zorgen voor extra locaties, die beantwoorden aan de veiligheids- en hygiënische normen die worden opgelegd. De scholen, Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) en gemeenschapscentra slaan daarbij de handen in elkaar om een aanbod uit te werken.

Indien scholen nood hebben aan bijkomende nieuwe locaties voor de opvang, dan moeten ze dat via hun netverantwoordelijke laten weten aan de VGC. Op deze manier kan de VGC haar regierol opnemen en kijken wat de mogelijkheden zijn.

De netverantwoordelijken zijn: