Conflixers: samen sterk voor een veilige schoolomgeving

Ontdek een bijzonder waardevol initiatief dat niet alleen de schoolcultuur positief beïnvloedt, maar ook een krachtig wapen is in de strijd tegen pesten: Conflixers - jongeren die van verschil een kracht maken!

Conflixers zijn leerlingen die zich vrijwillig inzetten om hun medeleerlingen te ondersteunen en te begeleiden. Een van de belangrijkste taken van Conflixers is het bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Maar hun inzet gaat verder dan dat. Conflixers kunnen ook een essentiële rol spelen in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag op school.

Hoe kunnen Conflixers helpen tegen pesten?

  1. Vroegtijdige signalering: Conflixers zijn actief betrokken bij de schoolgemeenschap en hebben een goed zicht op de dynamieken tussen leerlingen. Hierdoor kunnen ze pestgedrag vroegtijdig signaleren en ingrijpen voordat het escaleert.

  2. Vertrouwelijkheid en veiligheid: Leerlingen voelen zich vaak meer op hun gemak bij Conflixers omdat ze medeleerlingen zijn. Ze kunnen hun zorgen en ervaringen delen in een vertrouwelijke en veilige omgeving.

  3. Preventieprogramma's: Conflixers kunnen preventieve programma's en activiteiten organiseren om bewustzijn te creëren rond pesten en de negatieve gevolgen ervan. Deze programma's kunnen bijdragen aan een cultuur van respect en tolerantie.

  4. Bemiddeling bij pestincidenten: Wanneer er sprake is van pestgedrag, kunnen Conflixers optreden als bemiddelaars tussen de betrokken partijen. Ze kunnen naar de perspectieven van zowel het slachtoffer als de pester luisteren en helpen bij het vinden van een oplossing.

Het belang van Conflixers in de strijd tegen pesten

Pesten kan een verwoestende impact hebben op het welzijn van leerlingen en de sfeer op school negatief beïnvloeden. Door Conflixers actief te betrekken bij het aanpakken van pestgedrag, versterk je niet alleen de weerbaarheid van slachtoffers, maar bied je ook de pester de kans om te leren van hun gedrag en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.

Hoe kan je school starten met Conflixers?

Als je ervoor kiest om Conflixers op je school te introduceren als een middel tegen pesten, kan je de volgende stappen overwegen:

  1. Informeer bij de Vlaamse Scholierenkoepel: Neem contact op met de Vlaamse Scholierenkoepel voor ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van een Conflixer-programma met een focus op pestpreventie.

  2. Training en bewustwording: Zorg ervoor dat Conflixers getraind worden in het herkennen en aanpakken van pestgedrag. Ze kunnen ook betrokken worden bij bewustwordingscampagnes rond pesten op school.

  3. Samenwerking met leerkrachten: Stimuleer een nauwe samenwerking tussen Conflixers en leerkrachten om zo pestincidenten effectief aan te pakken en te voorkomen.

Conflixers is een waardevol hulpmiddel om pestgedrag op school aan te pakken. Samen kunnen we werken aan een schoolomgeving waarin elk leerling zich gerespecteerd en veilig voelt.

Meer info: De Conflixers en Aanbod Conflixers | VSK - de Vlaamse Scholierenkoepel